สารจากคณบดี
พันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    1) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
    2) ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
    3) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
    4) บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน

นโยบาย
    “เพิ่มจำนวนนักศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม บูรณาการวิชาการสู่สังคม บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างมีความสุข”

วิสัยทัศน์
    “พัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างบัณฑิตสู่ความยั่งยืนและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น”

    ในปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพ มีผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานมีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ในการบริการวิชาการทั้งเชิงพาณิชย์และสังคม สำหรับการพัฒนาประเทศ จากการทำวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดไว้ว่า “พัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างบัณฑิตสู่ความยั่งยืนและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น” แต่เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียนมีแนวโน้มลดลงมาก จึงจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายอย่างเร่งด่วนในการเพิ่มจำนวนนักศึกษา และพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเป็นที่ต้องการของผู้ใช้หรือสามารถประกอบอาชีพเองได้ มีการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ทั้งในเชิงบริการและเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ยังจะต้องพัฒนาการวิจัยเชิงลึกพร้อมๆ ไปด้วย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้เป็นสากล