ศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 
 


บริการจัดอบรม
1.จัดอบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
2.จัดอบรมนวดตัวเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3.จัดอบรมนวดรักษา หลักสูตร 330 ชั่วโมง ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
4.จัดอบรมการทำลูกประคบให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ

การให้บริการ
1. บริการนวดตัวเพื่อสุขภาพ อัตราค่าบริการ 100 บาท/ชั่วโมง
2. บริการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ อัตราค่าบริการ 100 บาท/ชั่วโมง
3. บริการนวดรักษา อัตราค่าบริการ 100 บาท/ชั่วโมง
4. ประคบสมุนไพร อัตราค่าบริการ 100 บาท/ชั่วโมง 
5.ให้บริการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาทิเช่น ยาสมุนไพร ยาดมโบราณ ลูกประคบสมุนไพร
สำหรับข้าราชการ สามารถนำค่าบริการนวด ไปใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ โดยคิดอัตราค่าบริการครั้งละ 250 บาทตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน

อยู่ระหว่างรอข้อมูล...
 


 

สนใจใช้บริการติดต่อ
055 - 706555 ต่อ 4200 หรือ 085 - 7281937
ปรัชญา (Philosophy) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ ปรับใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ วิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2560 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ่านต่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : (055)706555 ext. 4010 Fax (055)706516
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.