คณะกรรมการประจำคณะ

  • หน้าแรก
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • คณะกรรมการประจำคณะ

รศ.ดร.ปรีชา ปัญญา

ประธาน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี