ทำเนียบผู้บริหาร

  • หน้าแรก
  • ทำเนียบผู้บริหาร
  • ทำเนียบผู้บริหาร

รศ.ดร.ปรีชา ปัญญา

คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา

รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.วิไลลักษณ์ สวนมะลิ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและนวัตกรรม

อาจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ

ผู้ช่วยคณบดี

นายอนุชิต อ่อนเกษ

ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้าสำนักงานคณบดี