ปรัชญา | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับเรา
  • ปรัชญา | วิสัยทัศน์ | พันธกิจ

ปรัชญา

มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ พัฒนาท้องถิ่นโดยการบริการวิชาการโดยใช้ฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วิสัยทัศน์

ปี พ.ศ. 2565 เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิต ด้วยกระบวนการวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ

  1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
  2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
  4. บริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและ ยั่งยืน