ยุทธ์ศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสังคมท้องถิ่น
  2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
  3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
  4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม