ประวัติคณบดี
    ชื่อ-นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา
    สถานที่ทำงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 08-1386-7007 E-mail address : preecha@kpru.ac.th
    รับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
    รับราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2541
    ตำแหน่งปัจจุบัน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา
    ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด) เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Collaboration with The University of Newcastle, Australia) สำเร็จการศึกษาเมื่อ 27 สิงหาคม 2547
    ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาเมื่อ 14 ตุลาคม 2541
    ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เคมี สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร สำเร็จการศึกษาเมื่อ 16 มีนาคม 2539

ตำแหน่งทางวิชาการ
    รองศาสตราจารย์ วันดำรงตำแหน่ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันดำรงตำแหน่ง วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2549

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ได้รับพระราชทานเมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2564

ผลงานวิจัยที่ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (International Publications)        
    1) Panya, P. (2015). Effect of Single and Mixed Cetylpyridinium chloride and Poly (vinyl alcohol) Adsorption on the Dispersion Stability of Kaolin Suspensions. 7th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference. 19-21 November, 2015. (pp.167-179). Phitsanulok: Wangchan Riverview Hotel.
    2) Satchawan, S., Naksata, W., Rattanakawin, C., Thiansem, S, Panya, P., Sooksamiti, P., Scales,P.J. and Arqueropanyo, O. (2014). Effect of sodium dodecyl benzene sulfonate on the dispersion stability of ceramic glaze suspension. Korean Journal Chemical Engineering. 31 (6) 1076-1081.
    3) P. Panya, O. Arquero, E.J. Wanless and G.V. Franks, (2005). The effect of ionic surfactant adsorption on the rheology of ceramic glaze suspensions. J. Am. Ceram. Soc. 88 : pages 540–546. impact factor = 1.80.
    4) P. Panya, O. Arquero, G.V. Franks, and E.J. Wanless, (2004). Dispersion stability of a ceramic glaze achieved through ionic surfactant adsorption. J. Colloid Interface Sci. 279 : pages 23–35. Impact factor = 2.443.
    5) S. Watanesk, R. Watanesk, P. Panya and S. Pachareon, (1999). Adsorption Studies of Some Transition Metal Ions with Triethylenediamine on Activated Carbon. J. Sci. Fac. CMU. 26 (1). Impact factor = 0.473