ประวัติความเป็นมา

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วัตถุประสงค์

 1. จัดการศึกษาสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันและผลิตกำลังคน เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
 2. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา แก่สังคม ท้องถิ่นและประชาชน
 3. การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้ากับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น โดยเน้น คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
 4. เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการบริการวิชาการใช้ฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. การยกคุณภาพชีวิต การลดช่องว่างและเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างประชาชนใน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0

ค่านิยมหลัก : SCIENCE

S = Scientific mind มีจิตวิทยาศาสตร์ จิตวิญญาณทางวิทยาศาสตร์
C = Community awareness การตระหนักและให้ความสำคัญกับชุมชน
I = Integration การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
E = Ethic มีจรรยาบรรณ
N = Native wisdom ให้คุณค่ารักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
C = Co-operation and Charity ความร่วมมือ ความมีน้ำใจ เต็มใจช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ
E = Evolution มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


อัตลักษณ์ :

บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น


เอกลักษณ์ :

บริการวิชาการโดยใช้ฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสังคมท้องถิ่น
 2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

เป้าประสงค์

 1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
 2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
 3. บัณฑิตมีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
 4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

สมรรถนะหลักขององค์กร

 1. ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. ความสามารถในการวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 3. ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการ /การวิจัย
 4. ความสามารถในการจัดค่ายวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์

พันธกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การบริการทางด้านวิชาการซึ่งคณะฯได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง และโครงการที่โปรแกรมวิชาต่าง ๆ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ได้แก่ โครงการดอกไม้ให้คุณ โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแพทย์แผนไทย โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารบูรณาการ OTOP ไทยก้าวไกลไป AEC โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเกษตร โครงการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคณิตศาสตร์สู่ชุมชน เป็นต้น


คุณลักษณะบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม
 2. มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา
 3. มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
 4. มีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีและหลักการสู่การปฏิบัติ
 5. มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 7. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา