ค้นหาบุคลากร
# ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทบุคลากร
1 ขวัญดาว แจ่มแจ้ง โปรแกรมวิชาเคมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
2 ประทีป เพ็ญแจ้ง สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
3 พรเพ็ญ โชชัย โปรแกรมวิชาเคมี รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
4 ระมัด โชชัย โปรแกรมวิชาเคมี รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
5 พงศ์ชัย กลิ่นหอม โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
6 ปรีชา ปัญญา โปรแกรมวิชาเคมี รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ
7 รัชนี นิธากร โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
8 วชิระ เลี่ยมแก้ว โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
9 บุณยกฤต รัตนพันธุ์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
10 วชิระ สิงห์คง โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ
ทั้งหมด 90 รายการ