ผศ. บุณยกฤต รัตนพันธุ์

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
บุณยกฤต รัตนพันธุ์
อีเมล
bunyakrit_r@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
โทรศัพท์ภายใน
4110
ความชำนาญ
-

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด