ผศ.ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
อีเมล
skyjamjang@hotmail.com

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาเคมี
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
โทรศัพท์ภายใน
4010
ความชำนาญ
เคมีอินทรีย์, เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, โครงการวิจัยทางเคมี, สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์,

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม วท.บ.(เคมี)
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม.(เคมี)
  • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)