นาย ประทีป เพ็ญแจ้ง

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
ประทีป เพ็ญแจ้ง
อีเมล
prateep_p@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ
ปฏิบัติการ
ตำแหน่งงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
โทรศัพท์ภายใน
4010

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด