รศ.ดร. ปรีชา ปัญญา

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
ปรีชา ปัญญา
อีเมล
preecha@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาเคมี
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
  • ประธานโปรแกรมวิชาเคมี
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
โทรศัพท์ภายใน
4260
ความชำนาญ
เคมีเชิงฟิสิกส์, เคมีวิเคราะห์, สัมมนาเคมี, การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ, ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี, โครงการวิจัยทางเคมี,

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด