ผศ. ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา
อีเมล
pychayon2015@gmail.com

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
-
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
โทรศัพท์ภายใน
4310 / 1022
ความชำนาญ
คณิตศาสตร์ประยุกต์, แคลคูลัสเรขาคณิตวิเคราะห์, Mathematics

ประวัติการศึกษา

ไม่กำหนด