รศ.ดร. ระมัด โชชัย

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - นามสกุล
ระมัด โชชัย
อีเมล
ramat_c@kpru.ac.th

ประวัติการการทำงาน

หน่วยงาน/สังกัด
โปรแกรมวิชาเคมี
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งงาน
-
ตำแหน่งบริหารภายในคณะ
-
ตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการ
ประเภทบุคลากร
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
โทรศัพท์ภายใน
1010
ความชำนาญ
เคมีเชิงฟิสิกส์, เคมีอนินทรีย์, เคมีทั่วไป, เคมีพื้นฐาน, เคมีสี, โครงการวิจัยทางเคมี,

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาลัยวิชาการศึกษา กศ.บ.(เคมี)
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กศ.ม.(เคมี)
  • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล ปร.ด.(เคมีเชิงฟิสิกส์)