กล้องเพอริสโคป ผลงานสิ่งประดิษฐ์ สสวท | รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท." ตอน กล้องเพอริสโคป ผลงานสิ่งประดิษฐ์ สสวท. สสวท. คิดค้นวิธีการประดิษฐ์กล้องเพอริสโคปแบบง่าย โดยใช้กระดาษแข็ง และกระจกเงา เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากบางสถานการณ์ที่จำเป็นจะต้องมองสิ่งต่างๆซึ่งไม่ได้อยู่ในระดับสายตา เช่น การแสดงบนเวที เป็นต้น กล้องเพอริสโคป หรือ กล้องปริทรรศน์ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กล้องตาเรือ เป็นเครื่องมือสำหรับการสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในระดับสายตาของผู้มอง ซึ่งอาจมีสิ่งกีดขวางการมองเห็น และในอดีตมีการใช้กล้องเพอริสโคปในยามสงคราม เพื่อสังเกตการณ์ศัตรูในสนามรบ ใช้ในขณะปีนป้อม กำแพง หรือประกอบกับรถยนต์หุ้มเกาะ เรือดำน้ำ วิทยากร : นางสาวทวินันท์ มาลา นักวิชาการฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. พิธีกร : นางสาวสุพชร ไตรวิจิตรศิลป์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ สสวท. ผลิตโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ สสวท.

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=thRRiFyuIyc

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top