สสวท. จัดเสวนาพิเศษ 'จุดประกายการเดินทางสายอาชีพวิทยาศาสตร์ '

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2562 (DPST student conference on Science and Technology 2019 : DPSTcon 2019) ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดยในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 จัดการเสวนาพิเศษ “จุดประกายการเดินทางสายอาชีพวิทยาศาสตร์ ( Lighting Your Path in Sci ) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี ดร.อรสา อ่อนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และดร.ทุตานนท์ สินธุประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย ติดตามกิจกรรม สสวท. ที่ : www.ipst.ac.th : Facebook ipst thailand : www.dpstcon.ipst.ac.th

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=0uh5sSKixKU

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top