ตัวอย่าง คำสั่งมรภ.กพ. เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 


เรื่องแนะนำ