นวัติกรรม

หน้าแรก / นวัติกรรม

การพัฒนาชุดทดสอบกระดาษสําหรับตรวจนับเชื้อยีสต์และราในผลิตภัณฑ์อาหาร

การพัฒนาชุดทดสอบกระดาษสําหรับตรวจนับเชื้อยีสต์และราในผลิตภัณฑ์อาหาร

การพัฒนาชุดทดสอบกระดาษสําหรับตรวจนับจํานวนเชื้อราและยีสต์ได้ใช้สูตรอาหารหลัก 2 สูตร คือ PKYM และ PKYM-R เพื่อให้สามารถอ่านผลได้ชัดเจนภายใน 3 – 5 วัน เปรียบเทียบผลวิเคราะห์กับวิธีมาตรฐาน และชุดทดสอบ 3M Petrifilm^TM Yeast and Mold Plate พบว่าชุดทดสอบ PKYM และ PKYM-R มีประสิทธิภาพ สูงในการนับจํานวนเชื้อยีสต์และรา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (R^2) เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐานในการนับจํานวนเชื้อราและเ

อ่านเพิ่มเติม