เกี่ยวกับ FOSIC

หน้าแรก / เกี่ยวกับ FOSIC

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

ชื่อภาษาไทย “ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร”

ชื่อภาษาอังกฤษ “Food Safety and Inspection Service Center””

ชื่อย่อ “FOSIC”


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลิตงานวิจัยทางอาหารปลอดภัย

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ

วิสัยทัศน์

ให้บริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีคุณธรรมเพื่อให้สังคมได้รับความปลอดภัยทางอาหารประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนที่อยู่ดีมีสุข และมีวิถีชีวิตที่พอเพียง


พันธกิจ

1. ตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้วยมาตรฐานให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านอาหารปลอดภัย

2. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย

3. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชนทุกระดับ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคม ในการดูแลชุมชนของตนเองให้ได้รับการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยสูง

4. พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการตรวจสอบ


นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นให้บริการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง และตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง”
ประวัติความเป็นมา

สินค้าเกษตรและอาหารเป็นภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศทั้งในด้านการผลิตเพื่อสินค้าจำหน่ายในประเทศและการส่งออกเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศการเชื่อมโยงภาค เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นผู้ผลิตที่สำคัญของประเทศต้องมีการใช้มาตรฐานและตรวจสอบสินค้าซึ่งในปัจจุบันการค้าขายสินค้าเกษตรและอาหารมีความซับซ้อน และเกิดปัญหาอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะการใช้มาตรการด้านภาษี มาตรการด้านสุขอนามัย มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อคุ้มครองผู้ผลิตและผู้บริโภคในขณะที่ประเทศ ไทยยังมีศักยภาพด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจำกัดทั้งในเชิงปริมาณและขีดความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ทดสอบตรวจสอบโดยหน่วย ตรวจสอบปัจจุบันของประเทศทั้งของภาครัฐและเอกชนยังมีกำลัง (Capacity)ไม่เพียงพอให้บริการตรวจสอบได้รวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการซึ่งทวีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว


ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของประเทศเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารใน 3 ส่วน ที่สำคัญคือ


1. การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร เพื่อการผลิตอาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับในประเทศและ นานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งในด้านปริมาณรายการที่ต้องการการตรวจสอบและความซับซ้อนของการตรวจสอบ โดยการให้บริการที่เบ็ดเสร็จ รวดเร็ว และคล่องตัว


2. การขยายขอบเขตเพื่อตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าที่มีความเสี่ยงสูงและสินค้าที่ผลิตในชุมชน เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับวัตถุดิบและ อาหารแปรรูป รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศให้ได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพในตลอดทุกห่วงโซ่ของการบริโภคอาหาร


3. การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสนับสนุนการเจรจาทางการค้า และการแก้ไขข้อเสียเปรียบของผู้บริโภคในการต่อรองหรือแก้ไขข้อกล่าวหาด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร


4. พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการตรวจสอบ


ดอกไม้ประจำหน่วยงาน

ดอกกาสะลอง

ดอกไม้ประจำหน่วยงาน

สีเขียว สีส้ม


ที่ทำการ

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบไปด้วย

ชั้น 1 ห้องที่ทำการบุคคลากร และ ที่รับ-ส่งตัวอย่าง

ชั้น 2 ห้องวิเคราะห์ทางเคมี และ ห้องเตรียมตัวอย่างทางเคมี

ชั้น 3 ห้องวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา และ ห้องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ