เกี่ยวกับ FOSIC

หน้าแรก / เกี่ยวกับ FOSIC

ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

ชื่อภาษาไทย “ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร”

ชื่อภาษาอังกฤษ “Food Safety and Inspection Service Center””

ชื่อย่อ “FOSIC”


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลิตงานวิจัยทางอาหารปลอดภัย

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ

วิสัยทัศน์

ให้บริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีคุณธรรมเพื่อให้สังคมได้รับความปลอดภัยทางอาหารประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนที่อยู่ดีมีสุข และมีวิถีชีวิตที่พอเพียง


พันธกิจ

1. ตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้วยมาตรฐานให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านอาหารปลอดภัย

2. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย

3. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชนทุกระดับ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคม ในการดูแลชุมชนของตนเองให้ได้รับการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยสูง

4. พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการตรวจสอบ


นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นให้บริการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง และตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง”
ประวัติความเป็นมา

สินค้าเกษตรและอาหารเป็นภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศทั้งในด้านการผลิตเพื่อสินค้าจำหน่ายในประเทศและการส่งออกเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศการเชื่อมโยงภาค เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นผู้ผลิตที่สำคัญของประเทศต้องมีการใช้มาตรฐานและตรวจสอบสินค้าซึ่งในปัจจุบันการค้าขายสินค้าเกษตรและอาหารมีความซับซ้อน และเกิดปัญหาอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะการใช้มาตรการด้านภาษี มาตรการด้านสุขอนามัย มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อคุ้มครองผู้ผลิตและผู้บริโภคในขณะที่ประเทศ ไทยยังมีศักยภาพด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจำกัดทั้งในเชิงปริมาณและขีดความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ทดสอบตรวจสอบโดยหน่วย ตรวจสอบปัจจุบันของประเทศทั้งของภาครัฐและเอกชนยังมีกำลัง (Capacity)ไม่เพียงพอให้บริการตรวจสอบได้รวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการซึ่งทวีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว


ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร จัดตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของประเทศเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารใน 3 ส่วน ที่สำคัญคือ


1. การพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร เพื่อการผลิตอาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับในประเทศและ นานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งในด้านปริมาณรายการที่ต้องการการตรวจสอบและความซับซ้อนของการตรวจสอบ โดยการให้บริการที่เบ็ดเสร็จ รวดเร็ว และคล่องตัว


2. การขยายขอบเขตเพื่อตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าที่มีความเสี่ยงสูงและสินค้าที่ผลิตในชุมชน เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับวัตถุดิบและ อาหารแปรรูป รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศให้ได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพในตลอดทุกห่วงโซ่ของการบริโภคอาหาร


3. การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสนับสนุนการเจรจาทางการค้า และการแก้ไขข้อเสียเปรียบของผู้บริโภคในการต่อรองหรือแก้ไขข้อกล่าวหาด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร


4. พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการตรวจสอบ


ดอกไม้ประจำหน่วยงาน

ดอกกาสะลอง

ดอกไม้ประจำหน่วยงาน

สีเขียว สีส้ม


ที่ทำการ

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบไปด้วย

ชั้น 1 ห้องที่ทำการบุคคลากร และ ที่รับ-ส่งตัวอย่าง

ชั้น 2 ห้องวิเคราะห์ทางเคมี และ ห้องเตรียมตัวอย่างทางเคมี

ชั้น 3 ห้องวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา และ ห้องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ


istanbul escort istanbul escort tbilisi escort şişli escort şişli escort maslak escort istanbul escort beşiktaş escort taksim escort izmir escort ümraniye escort mecidiyeköy escort şişli escort şişli escort taksim escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort istanbul escort ümraniye escort kadıköy escort vip escort mersin escort istanbul escort ataköy escort avcılar escort beylikdüzü escort okmeydanı escort şişli escort tuzla escort sex shop işitme cihazı sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop