ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิต
ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารให้บริการ

ระบบคำขอส่งตัวอย่างออนไลน์

วิเคราะห์สารตกค้างวัตถุเจือปนอาหารและสารเคมีอื่นๆ

เช่าเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง GC, HPLC,AAS, เครื่องมือแปรรูปอาหารทั่วไป

ให้คำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (ประมาณตัวอย่างข้างล่างครับ)

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิต

ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารให้บริการ


ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ชื่อภาษาไทย “ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร” ชื่อภาษาอังกฤษ “Food Safety and Inspection Service Center”” ชื่อย่อ “FOSIC” วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร ...

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร FOSIC

ข่าวสารหรือกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับการตรวจประเมินระบบ ISO 17025:2005
ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับการตรวจประเมินระบบ ISO 17025:2005

การตรวจประเมินระบบ ISO 17025:2005

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการทบทวนการบริหารระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ประจำปี 2559
ประชุมการทบทวนการบริหารระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ประจำปี 2559

ประชุมการทบทวนการบริหารระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม

บุคลากร FOSIC

ดูเพิ่มเติม

เอกสาร FOSIC

ดาวน์โหลดเอกสารศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร