งานวิจัย

หน้าแรก / งานวิจัย

การพัฒนาทักษะการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค

การพัฒนาทักษะการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความสามารถ ทักษะพัฒนาการการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในเนื้อ

อ่านเพิ่มเติม