งานบริการ

หน้าแรก / งานบริการ

1. งานบริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
2. งานบริการอบรมวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
3. งานบริการผลิตองค์ความรู้ด้านบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4. งานส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน