บุคลากร

หน้าแรก / บุคลากร

ผศ.วชิระ สิงห์คง

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร

ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธ์

รองหัวหน้าศูนย์ ฯ

อ.แดนชัย เครื่องเงิน

รองหัวหน้าศูนย์ ฯ

ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล

รองหัวหน้าศูนย์ ฯ