การแสดงเสียงกลองฉลองชัย | มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

 การแสดงเสียงกลองฉลองชัย | มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและบูรณาการเรียนรู้เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 “คิดดีทำดีส่งกำลังใจน้องพี่สู่ชุมชน”ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 25560
ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน และ เขาค้อรีสอร์ทอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีกิจกรรมดังต่ออไปนี้ ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมนักศึกษาภายใต้ระบบการประกันคุณภาพเพื่อร่างวางแผนแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินกิจกรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างสถาบัน กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมคัดเลือกเจ้าภาพในปีต่อไป ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=F3lIso6Deqs

จำนวนเข้าชม 864 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560

เรื่องแนะนำ