การเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 การเฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เรื่องแนะนำ