การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรมการจัดงาน และการจัดประชุม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรมการจัดงาน และการจัดประชุม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส


เรื่องแนะนำ