ขอความอนุเคราะห์ผู้ชำนาญการด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ,คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 ขอความอนุเคราะห์ผู้ชำนาญการด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ,คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


เรื่องแนะนำ