ขอรับความเห็นต่อ "ร่าง แผนกลยุทธ์ว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างแผนกลยุทธ์ฯ

 ขอรับความเห็นต่อ "ร่าง แผนกลยุทธ์ว่าด้วยการพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างแผนกลยุทธ์ฯ


เรื่องแนะนำ