ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศ "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ

 ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศ "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ


เรื่องแนะนำ