หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

เรื่องแนะนำ