รายงานการวิจัย เรื่อง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย : บทเรียนที่นำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 รายงานการวิจัย เรื่อง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย : บทเรียนที่นำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย


เรื่องแนะนำ