ขอความร่วมมือสถานศึกษาหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดการสอบ การฝึกงาน และกิจกรรมต่างๆ

 ขอความร่วมมือสถานศึกษาหลีกเลี่ยงหรืองดการจัดการสอบ การฝึกงาน และกิจกรรมต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

เรื่องแนะนำ