ขอส่งสำเนาหนังสือ นายชูรัฐ แปลกสงวนศรี เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงาน

 ขอส่งสำเนาหนังสือ นายชูรัฐ แปลกสงวนศรี เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

เรื่องแนะนำ