แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม และการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ

 

ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

เรื่องแนะนำ