ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขึ้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่ง

 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขึ้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

เรื่องแนะนำ