ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

 ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

เรื่องแนะนำ