คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ (กำแพงเพชร) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ (กำแพงเพชร) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐เรื่องแนะนำ