คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวิตระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวิตระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

เรื่องแนะนำ