แนวทางการนำเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสุ่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แนวทางการนำเสนอมาตรฐานผลการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสุ่รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

เรื่องแนะนำ