การดำเนินการกรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรซ้ำซ้อน เพี่อการควบคุม ติดตามตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร

การดำเนินการกรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรซ้ำซ้อน เพี่อการควบคุม ติดตามตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

เรื่องแนะนำ