การกำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการตามที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนานรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

การกำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการตามที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนานรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

เรื่องแนะนำ