ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับยึดมั่นถือมั่นในหลักการการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับยึดมั่นถือมั่นในหลักการการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

เรื่องแนะนำ