ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ด้วยที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดกำแพงเพชร พิจารณาทดลองขยายเวลาการเปิดให้บริการรับฝากสิ่งของทางไปรษณีย์แก่ผู้ใช้บริการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ด้วยที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดกำแพงเพชร พิจารณาทดลองขยายเวลาการเปิดให้บริการรับฝากสิ่งของทางไปรษณีย์แก่ผู้ใช้บริการ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560

เรื่องแนะนำ