ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้ที่จบการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเตอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้ที่จบการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

เรื่องแนะนำ