ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาธิการ เรื่องแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ เรื่องการจัดทำเอกสารสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื่นฐาน

ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาธิการ เรื่องแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ เรื่องการจัดทำเอกสารสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื่นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

เรื่องแนะนำ