สรุปเล่มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน

 ปีการศึกษา 2559 KM ด้านการวิจัย
     สรุปเล่มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
     สรุปองค์ความรู้จากการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน ครั้งที่ 1

ทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ
     สรุปเล่มทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ


เรื่องแนะนำ