ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. การสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. การสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่องแนะนำ