2563-056 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุ 4 รายการ

 2563-056 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อวัสดุ 4 รายการ

ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

เรื่องแนะนำ