ตัวอย่างแบบฟอร์มการกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน

 ตัวอย่างแบบฟอร์มการกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน

1.แบบฟอร์มประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ

2.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง


เรื่องแนะนำ